Üyeliksiz Alışveriş Aydınlatma Bildirimi

TADIM GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

 

AYDINLATMA BİLDİRİMİ

 

Bu Bildirim, Tadım Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket” olarak anılacaktır) tarafından 6698 sayılı KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“Kanun”) ve AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ kapsamında hazırlanmış olup, tadim.com.tr web sitesini (“Site”) ziyaret ederek Site’den üye olmaksızın alışveriş yapmanız halinde tarafımızca işlenebilecek kişisel verileriniz, kişisel veri toplama ve işleme yöntemlerimiz, amaçlarımız ve hukuka uygunluk sebeplerimiz, kişisel verilerinizin kimlere aktarılabileceği ve Kanun’un 11. Maddesine göre sahip olduğunuz haklarınızı nasıl kullanabileceğiniz hakkında sizi aydınlatmayı amaçlar.

 

İşlediğimiz Kişisel Verileriniz ve Kişisel Veri İşleme Amaçlarımız

 

Site’yi ziyaret ederek, üye olmaksızın alışveriş yapmanız halinde işleyeceğimiz kişisel verileriniz kimlik, iletişim, işlem güvenliği ve müşteri işlem verilerinizdir.

 

Şirketimiz, toplamakta olduğu kişisel verilerinizi, Kanun’un 4. Maddesindeki genel ilkeleri gözetmek suretiyle, meşru amaçlar doğrultusunda ve amaçla bağlantılı olarak sıklıkla; faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin, mal / hizmet satış ve satış sonrası destek süreçlerinin, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin, saklama ve arşiv faaliyetlerinin, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep şikayetlerin takibi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve talep etmeniz halinde sizlere güncel bilgiler, ürünlerimizin tanıtımı, kampanyalar, gelecek etkinlikler ve yeniliklerimiz hakkında bilgi vermek için sizinle iletişim kurulması amaçlarıyla işlemektedir.

 

Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemlerimiz ve Hukuka Uygunluk Sebeplerimiz

 

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Site’yi ziyaretleriniz esnasında çevrimiçi olarak, bu ziyaretler sırasında iletmeniz halinde yazılı ve elektronik ortamda tarafınızdan toplanmaktadır.

 

Kişisel verileriniz, Kanun’un; 5/2 (a) bendinde düzenlene “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, 5/2 (c) bendinde düzenlenen “sözleşmenin kurulması ya da ifası için gerekli olması”, 5/2 (ç) bendinde düzenlenen “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, 5/2 (e) bendinde düzenlenen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, 5/2 (f) bendinde düzenlenen, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması” hukuka uygunluk sebeplerinden bir veya birkaçına dayanarak ve gereken hallerde Kanun’un 5/1 maddesi uyarınca “açık rızanızın” temin edilmesi suretiyle toplanmakta ve işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerinizi Kimlere Aktarabiliriz?

 

Kişisel verileriniz gereken hallerde, yukarıda yer verilen işleme amaçları ile bağlantılı ve Kanun’un 8. maddesine uygun olarak, yurt içinde bulunan üçüncü kişilere aktarılabilecektir. Bu doğrultuda kişisel verileriniz, bilgi teknolojileri hizmet sağlayıcıları, pazar araştırma şirketleri, dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları, kargo ve lojistik hizmet sağlayıcıları, hukuk müşavirliği, araştırma şirketleri gibi hizmetlerinden faydalandığımız taraflara, yasal ve resmi taleplerin ifası gerektirdikçe mahkemeler, icra daireleri ve diğer yetkili kişi, kurum ve e kuruluşlara aktarılabilecektir. Şayet, bu aktarım yurt dışında bulunan bir tarafa yapılacaksa, aktarım Kanun’un 9. Maddesinde yer alan şartlar dahilinde yapılacaktır.

 

Veri aktarımı sırasında meydana gelebilecek hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve idari önlemler Şirketimizce alınmaktadır. 

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklarınız

 

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un 11. Maddesinde düzenlenen haklarınıza ilişkin taleplerinizi;

 

  • TADIM Plaza Atatürk Mahallesi, Çitlenbik Caddesi, No:4, 34758, Ataşehir, İstanbul adresine göndererek,
  • Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte bizzat başvurarak,
  • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle [email protected] KEP adresimize göndererek,
  • İlgili Kişi tarafından tarafımıza daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden [email protected] adresimize e-posta ile göndererek, iletebilirsiniz.

 

Başvurularınızda;

  • Ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imzanız,
  • Başvuran Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklu ise uyruk bilgileri ve pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası,
  • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
  • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve/veya faks numarası ve
  • Başvuruya konu talepler açıkça yer almalıdır.

 

Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir. Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin İlgili Kişi olup olmadığını tespit etmek amacıyla başvurucudan bilgi ve belge talep etme ve yapılan başvuruda yer alan talepleri ve bilgileri açıklığa kavuşturmak amacıyla, İlgili Kişiye başvurusu ile ilgili soru yöneltme haklarına sahiptir. Talebiniz en kısa sürede, her halde en geç 30 gün içerisinde cevaplandırılacak ve sonuçlandırılacaktır.

 

Veri Sorumlusu:

TADIM GIDA MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş. 

 

Adresi             : TADIM Plaza Atatürk Mahallesi, Çitlenbik Caddesi, No:4, 34758, Ataşehir, İstanbul

Mersis No       : 0815007309400018

Telefon           : 0 216 251 93 00 – Faks: 0216 548 20 70

KEP adresi      : [email protected]

E-posta           : [email protected]

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.