Sponsorluk İletişimi Aydınlatma Bildirimi

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

SPONSORLUK İLETİŞİMİ AYDINLATMA BİLDİRİMİ

 

Bu Bildirim 6698 sayılı KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“Kanun”) ve AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ kapsamında hazırlanmıştır.

 

Veri Sorumlusu:

TADIM GIDA MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.  (“Şirket”)

Adresi             : TADIM Plaza Atatürk Mahallesi, Çitlenbik Caddesi, No:4, 34758, Ataşehir, İstanbul

Mersis No       : 0815007309400018

Telefon           : 0 216 251 93 00 – Faks: 0216 548 20 70

KEP adresi     : [email protected]

E-posta           : [email protected]

 

Şirketimiz veri sorumlusu olarak, hukuken kabul edilebilir yollardan edindiği kişisel verilerinizi, yasalara uygun şekilde toplamakta, işlemekte, gizlilikle ve gerekli teknik ve idari tedbirleri alarak muhafaza etmektedir.

 

Hangi Tür Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

 

Şirketimize iletilen sponsorluk talepleri kapsamında işlediğimiz kişisel veriler genellikle;  talep sahibine ve/veya onların ortak, yönetici ve ilgili çalışanlarına ait ad, soyadı gibi kimlik verileri, adres, e-posta adresi, telefon numarası gibi iletişimi verileri, imza sirküleri, imza beyannamesi, vekâletname vb. belgeler üzerinde yer alan kişisel veriler ile iletilen talep ve öneriler gibi işlem verileri, gereken hallerde finans verilerdir.  

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

 

Şirketimiz, Kanun’un 4. Maddesindeki genel ilkeleri gözetmek suretiyle, meşru amaçlar doğrultusunda ve amaçla bağlantılı olarak toplamakta olduğu kişisel verilerinizi sıklıkla;

 

 1. Şirketimizin amaç ve iş faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve geliştirilmesi,
 1. Sizlerden Şirketimize ulaşan proje ve sponsorluk taleplerinizin değerlendirilebilmesi,
 2. Sizlerle gerekli iletişimin kurulabilmesi,
 3. Talebinizin olumlu sonuçlanması üzerine sponsorluk ilişkisinin kurulması ve yönetilmesi,
 4. Yasal ve sözleşmesel edimlerimizin ifası, yükümlülük ve taahhütlerimizin yerine getirilmesi,
 5. Mevzuattan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 6. Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 7. Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 8. Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
 9. Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda kamu makamlarına bilgi verilmesi,
 10. İlgili resmi ve idari kurumlardan ya da yargı mercilerinden gelen taleplerin yanıtlanması amaçlarıyla, temel hak ve özgürlüklerinizi ihlal etmeyecek şekilde hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda işlemektedir.

 

Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemlerimiz Nelerdir?

 

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda, sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, bayilerimize ulaşan talepler, Şirketimize ait telefon, faks, posta ve e-posta iletişim kanallarından ulaşan çağrı, mesaj ve postalar, https://www.tadim.com/sponsorluk/basvuru adresli internet sitemiz üzerinden doldurulan Sponsorluk Başvuru Formu başlıklı iletişim formları veya sosyal medya kanallarından iletilen mesajlar aracılığı ile toplanmaktadır.

 

Kişisel Verilerinizi Toplarken ve İşlerken Hukuka Uygunluk Sebeplerimiz Nelerdir?

 

Kişisel verileriniz, Kanun’un;

 

 • 5/2 (a) bendinde düzenlenen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”,
 • 5/2 (c) bendinde düzenlenen “sözleşmenin kurulması ya da ifası için gerekli olması”,
 • 5/2 (ç) bendinde düzenlenen “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”,
 • 5/2 (e) bendinde düzenlenen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”,
 • 5/2 (f) bendinde düzenlenen, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması” hukuka uygunluk sebeplerinden bir veya birkaçına dayanarak toplanmakta ve işlenmektedir.

 

Kanun’un 5/1. Maddesi uyarınca “ilgili kişiden açık rıza alınmasını” gerektirecek bir işleme faaliyetimizin olması halinde, tarafınızdan öncesinde ve aydınlatmaya dayalı olarak açık rızanız talep edilecektir.

 

Kişisel Verilerinizi Kimlere Aktarabiliriz?

 

Şirketimiz, kişisel verilerinizi Kanun’da öngörülen temel ilkeler etrafında ve kişisel verilerinizi işleme amaçlarımıza bağlı ve bunlarla sınırlı olarak, Kanun’un 8. Maddesine göre yurt içinde bulunan üçüncü kişilere aktarabilecektir. Bu doğrultuda kişisel verileriniz, sponsorluk çalışmalarının yürütülebilmesi ile ürün/promosyon malzeme gönderimleri için ajanslar, ilgili ürün ve hizmet tedarikçileri, kargo ve dağıtım firmalarına, arşiv ve depolama, barındırma, bilişim sistemleri çözüm ve yönetimi hizmetlerinin temini için bilişim sistemleri ve veri tabanı hizmet sunucularına, hizmet aracıları ve tedarikçilerine, gereken hallerde mesleki danışmanlar ve hukuk müşavirlerine aktarılabilecektir.

 

Kişisel verileriniz, yasal yükümlülükler, kamu düzenine karşı taşıdığımız yükümlülükler ile yasal ve resmi taleplerin ifası için gerekli oldukça, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilecektir.

 

Kişisel verileriniz, işleme amaçları ve operasyonlarımızın gerektirmesi halinde yurt dışı iştirakimiz olan Tadım GmbH’a, kullandığımız bilişim sistem ve çözümlerinin yurtdışında bulunan sunucularına Kanun’un 9. Maddesinde yer alan şartlar dahilinde aktarılabilecektir.   

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi Kapsamında Haklarınız Nelerdir?

 

Kanun’un 11. maddesi kapsamında;

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kanun’un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7.  (5) ve (6) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

 

Taleplerinizi;

 1. Islak imzalı olarak ve geçerli bir kimlik belgesinin fotokopisi ile birlikte, TADIM Plaza Atatürk Mahallesi, Çitlenbik Caddesi, No:4, 34758, Ataşehir, İstanbul adresine göndererek,
 2. Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte bizzat başvurarak,
 3. Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle [email protected] KEP adresimize göndererek,
 4. İlgili Kişi tarafından tarafımıza daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden [email protected] adresimize e-posta ile göndererek, iletebilirsiniz.

 

Başvurularınızda;

 1. Ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imzanız,
 2. Başvuran Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklu ise uyruk bilgileri ve pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası,
 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve/veya faks numarası ve
 5. Başvuruya konu talepler açıkça yer almalıdır.

 

Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir. Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin İlgili Kişi olup olmadığını tespit etmek amacıyla başvurucudan bilgi ve belge talep etme ve yapılan başvuruda yer alan talepleri ve bilgileri açıklığa kavuşturmak amacıyla, İlgili Kişiye başvurusu ile ilgili soru yöneltme haklarına sahiptir. Talebiniz en kısa sürede, her halde en geç 30 gün içerisinde cevaplandırılacak ve sonuçlandırılacaktır. Gerek yukarıda sayılan haklarınız için gerekse Aydınlatma Bildirimi ile ilgili ve bu bağlamda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki tüm sorularınız için [email protected] adresine e-posta gönderebilirsiniz.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.