İşe Alım Süreci Aday Aydınlatma Bildirimi

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA BİLDİRİMİ

Bu Bildirim 6698 sayılı KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“Kanun”) ve AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ kapsamında hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusu:

TADIM GIDA MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş. (“ŞİRKET”)

Mersis No:     0815007309400018

Adres:             TADIM Plaza Atatürk Mahallesi, Çitlenbik Caddesi, No:4, 34758, Ataşehir, İstanbul

Telefon:          0 216 251 93 00  - Faks: 0216 548 20 70 – E-mail: info@tadim.com

Kep Adresi:    tadimgida@hs01.kep.tr

Veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin neler olduğu, bu verilerinizin işlenme amaçları, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, toplanma yöntemi ve hukuka uygunluk sebepleri ile Kanun’un 11. Maddesi kapsamında sahip olduğunuz haklarınızı işbu Aydınlatma Bildirimi ile bilginize sunuyoruz.

Hangi Tür Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?  

Aşağıda belirtilen amaçlarla işlemekte olduğumuz kişisel verileriniz şunlardır:

 1. Ad-soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, medeni durumu gibi kimlik verileri,
 2. Adres, telefon numarası, e-posta adresi gibi iletişim verileri,
 3. Özgeçmiş ve eğitim bilgileri (okul, bölüm, mezuniyet bilgisi), sertifika ve diploma belgeleri üzerinde yazılı olan bilgiler, mesleki uzmanlık bilgisi, geçmiş iş deneyimine ilişkin bilgiler, bilgisayar ve yabancı dil beceri bilgileri, katıldığınız seminer ve kurslar (eğitim ve mesleki deneyim verisi),
 4. Özgeçmiş ve CV’nizde yer alması halinde fotoğrafınız,
 5. Gereken hallerde veya iş görüşmesinin farklı aşamalarında ehliyet ve araç kullanım bilgileri, ücret beklentisi, en son alınan ücret bilgisi ve askerlik durumu bilgisi,
 6. Gereken hallerde veya iş görüşmesinin farklı aşamalarında genel yetenek değerlendirme testi ve kişilik envanteri sonuçları,
 7. Referanslarınıza ait kimlik, iletişim, çalışılan kurum adı ve görev bilgisi,
 8. Gereken adaylar için banka hesap bilgisi,
 9. Gereken hallerde veya iş görüşmesinin farklı aşamalarında özel nitelikli kişisel veriler (sağlık verileri, ilettiğiniz özgeçmişinizde yazılı olması halinde dernek üyelikleri),
 10. İstihdam arayışı engelli adayı pozisyonu içinse engelli durumuna ilişkin sağlık verisi (Engellilik verisi bir sağlık verisidir ve sağlık verinizin işlenmesine izin vermiyor olabilirsiniz. Bu durumda işveren yeterli bilgiyi edinememiş olacağı için iş başvuru sürecine devam edemeyebilir.),
 11. İşyeri giriş-çıkış kayıtları ve güvenlik kamerası kayıtları gibi fiziksel mekân güvenliğine ilişkin veriler.  

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

Şirketimiz, Kanun’un 4. Maddesindeki genel ilkeleri gözetmek suretiyle, meşru amaçlar doğrultusunda ve amaçla bağlantılı olarak toplamakta olduğu kişisel verilerinizi sıklıkla;

 1. Sizden gelen başvuru ve taleplere yanıt verilmesi,
 2. İstihdam yaratmak ve arayış içinde olduğumuz pozisyon için işe alım sürecini yürütmek amacıyla;
  • 2.1. Başvuruların ve aday özgeçmişlerinin incelemesi, istihdam edilecek yeni adayın tespit edilmesi,
  • 2.2. Başvuruda ve sizinle yapılan görüşmeler esnasında alınan notların ilgili bölüm yöneticileri ile paylaşılması, değerlendirilmesi,
 1. Bu amaçla sizinle görüşme ve randevuların planlanması,
 2. Gereken hallerde özgeçmişinizde yer verdiğiniz kişilerle referans kontrollerinin yapılması,
 3. Pozisyonla ne kadar örtüştüğünüzün doğrulanması,
 4. Sürecin işe alımla sonuçlanması halinde tarafınıza iş sözleşmenizin sunulması ve SGK işe giriş bildirgesinin verilmesi,
 5. İş sağlığı ve güvenliği kural ve esasları kapsamında zorunlu olan takip ve kayıtların tutulabilmesi ve işe giriş muayenesinin yapılabilmesi,
 6. İşyeri güvenliğinin temin ve takip edilebilmesi,
 7. Acil durum ve risk yönetimi süreçlerinin planlanması,
 8. Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 9. Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 10. Kanuni ve sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 11. Yasal ve idari talepler aracılığıyla tarafımızdan kişisel verilerinizin paylaşılması istendiğinde ilgili kurum, kuruluş, makam ve mercilerle karşı yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, savunma hakkımızın kullanılabilmesi,
 12. Değerlendirme süreci sonunda iş teklif edilmediği veya iş teklifinin tarafınızdan kabul edilmediği durumlarda, Şirketin mevcut ve/veya gelecekteki kariyer fırsatları hakkında haberleşme sağlanması amaçlarıyla temel hak ve özgürlüklerinizi ihlal etmeyecek şekilde hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemlerimiz ve Hukuka Uygunluk Sebeplerimiz Nelerdir?

Şirketimiz kişisel verilerinizi, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda, işe alım portalları üzerinden ulaştığımız, şirket içinden referansla iletilen, şahsen telefon ile bize ulaşarak ilettiğiniz özgeçmişleriniz (CV) veya www.tadim.com üzerinden doldurulan iletişim formları, telefon veya yüz yüze görüşmelerde kullandığımız görüşme formları aracılığı ile toplamaktadır.

Sizin hakkınızda toplanan kişisel verilerin üçüncü bir kişi tarafından iletildiği durumlarda, bu bilgilerin hukuka uygun olarak aktarıldığından emin olarak hareket eder ve aktarılan verileri de tam bir gizlilikle, teknik ve idari tedbirleri alarak muhafaza ederiz.

Kişisel verileriniz, Kanun’un;

 • 5/2 (a) bendinde düzenlenen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, 
 • 5/2 (c) bendinde düzenlenen “sözleşmenin kurulması için gerekli olması”,
 • 5/2 (ç) bendinde düzenlenen “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”,
 • 5/2 (d) bendinde düzenlenen “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”,
 • 5/2 (e) bendinde düzenlenen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması”,
 • 5/2 (f) bendinde düzenlenen, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması”,
 • 6/3 maddesi uyarınca sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından işlenmesi hukuka uygunluk sebeplerinden bir veya birkaçına dayanarak ve gereken hallerde Kanun’un 5/1 veya 6/2 maddeleri uyarınca “açık rızanızı” temin etmek suretiyle toplanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizi Kimlere Aktarabiliriz?

Şirketimiz, kişisel verilerinizi Kanun’da öngörülen temel ilkeler etrafında ve kişisel verilerinizi işleme amaçlarımıza bağlı ve bunlarla sınırlı olarak, Kanun’un 8. Maddesine göre yurt içinde bulunan üçüncü kişilere aktarabilecektir.

Bu doğrultuda, kişisel verileriniz, işleme amaçları doğrultusunda ve veri aktarımı sırasında meydana gelebilecek hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle gerekli hallerde kamu makamları, yetkili resmi, idari ve özel kurum ve kuruluşlara, işe alım ve değerlendirme danışmanları, mesleki danışmanlar, hukuk müşavirleri, bilişim sistem ve çözümleri hizmet sunucuları, şehir dışından ya da yurt dışından gelen adayların ulaşım ve konaklama ihtiyaçlarını organize edebilmek amacıyla seyahat acenteleri, oteller, taşıma şirketlerine aktarılabilecektir.

İlgili aşamada kişisel verileriniz, adaya ait kişilik envanterinin çıkartılabilmesi amacıyla kullandığımız envanter sistemlerine girilmektedir. Bu aşamada özel nitelikli veri işleme faaliyetimiz yoktur.

Kişisel verileriniz, operasyonlarımızın gerektirmesi halinde Kanun’un 9. maddesinde yer alan şartlar dahilinde kullandığımız bilişim sistem ve çözümlerinin yurtdışında bulunan sunucularına ve adayın başvurduğu pozisyon yurtdışı içinse iştirakimiz olan Tadım GmbH’ya aktarılabilecektir. Aktarım işleminin hukuka uygunluk sebebinin açık rızanız olması halinde, öncesinde açık rızanız temin edilecek ve devamında veri aktarımı yapılacaktır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi Uyarınca Haklarınız Nelerdir?

Kanun’un 11. maddesi kapsamında;

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kanun’un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7.  (5) ve (6) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Taleplerinizi;

 1. Islak imzalı olarak ve geçerli bir kimlik belgesinin fotokopisi ile birlikte, TADIM Plaza Atatürk Mahallesi, Çitlenbik Caddesi, No:4, 34758, Ataşehir, İstanbul adresine göndererek,
 2. Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte bizzat başvurarak,
 3. Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle tadimgida@hs01.kep.tr  KEP adresimize göndererek,
 4. İlgili Kişi tarafından tarafımıza daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden info@tadim.com adresimize e-posta ile göndererek, iletebilirsiniz.

Başvurularınızda;

 1. Ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imzanız,
 2. Başvuran Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklu ise uyruk bilgileri ve pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası,
 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve/veya faks numarası ve
 5. Başvuruya konu talepler açıkça yer almalıdır.

Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir. Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin İlgili Kişi olup olmadığını tespit etmek amacıyla başvurucudan bilgi ve belge talep etme ve yapılan başvuruda yer alan talepleri ve bilgileri açıklığa kavuşturmak amacıyla, İlgili Kişiye başvurusu ile ilgili soru yöneltme haklarına sahiptir. Talebiniz en kısa sürede, her halde en geç 30 gün içerisinde cevaplandırılacak ve sonuçlandırılacaktır.

Gerek yukarıda sayılan haklarınız için gerekse Aydınlatma Bildirimi ile ilgili ve bu bağlamda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki tüm sorularınız için kvkk@tadim.com   adresine e-posta gönderebilirsiniz.